گیاه آبزی سالوینیا مینیما

۵,۰۰۰ تومان

گیاه شناور آبزی سالوینیا مینیما در کنار زیبایی، به عنوان فیلتر، جاذب نیترات و پناهگاهی برای ماهی ها عمل می کند