آخشیج؛ تاریخچه سفال ایران

آخشیج؛ تاریخچه سفال ایران

خاک، آب، باد، آتش و سفال خاک، آب، باد و آتش که ایرانیان باستان آن را آخشیج‌ها می‌نامیدند، در ساخت سفال نقش بسزایی دارد. بررسی آنها دستِ اتحاد، حرکت، پاکی و پختگی به انسان می‌دهد. هنر اقوام و ملل حرکتی بالنده است. این هنر تحت تاثیر شرایط ویژه‌ی اجتماعی_اقلیمی مسلط بر محیط زیست انسان‌ها و […]